چیزی که دنبالش هستی انگاری گم شده !!!

دنبال چی هستی ؟